PLAY

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin ten został sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) przez
FantasyExpo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej:
„Administrator”), jako właściciela serwisu internetowego prowadzonego pod
adresem
www.polskaligaesportowa.pl (dalej: “Serwis”).
2. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony
internetowej Serwisu oraz w siedzibie Administratora.
3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem
korzystania z Usług Serwisu.
4. Rozpoczęcie korzystania z Usług dostępnych w Serwisie jest równoznaczne z zapoznaniem
się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
5. Każdy Użytkownik oraz Administrator zobowiązani są do przestrzegania postanowień
niniejszego Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług Serwisu.
6. Zasady korzystania z niektórych Usług udostępnionych za pośrednictwem Serwisu są
zawarte w regulaminach tych usług. Rozpoczęcie korzystania z tych usług wymaga
uprzedniego zapoznania się z regulaminem danej Usługi i wyrażeniem zgody na jego treść
niezależnie od akceptacji niniejszego Regulaminu.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości
Serwisu oraz do wprowadzania w nim zmian i modyfikacji bez konieczności wcześniejszego
informowania Użytkowników o swoich planach i zakresie wprowadzonych zmian.
8. Administrator informuje, że w Serwisu znajdują się teksty chronione prawem autorskim,
znaki towarowe, logo, grafiki oraz inne oryginalne materiały czy pliki.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, w wyniki
konieczności dostosowania niniejszego Regulaminu do aktualnie obowiązującego stanu
prawnego, zmian w sposobie świadczenia usług lub innych istotnych przyczyn, o których
Użytkownik zostanie powiadomiony w informacji o zmianach w treści niniejszego
Regulaminu, przesłanej na jego adres email. Zmiany wchodzą w życie z chwilą przesłania do
Użytkownika, na jego adres email, informacji o zmianach. Zostaną one również
opublikowane pod adresem Serwisu.
10. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie Serwisu.
II. PRZEDMIOT REGULACJI
Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia, zawierania i rozwiązywania
umów o świadczenie usług przez Administratora świadczonych za pośrednictwem Serwisu
(usługi świadczone drogą elektroniczną), wymagania techniczne niezbędne do korzystania z
Serwisu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
III. DEFINICJE
Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
1. Serwis: strona internetowa będąca własnością Administratora, umożliwiająca
Użytkownikom korzystanie z zasobów informacyjnych oraz Usług za pośrednictwem sieci
internetowej pod adresem URL:
www.polskaligaesportowa.pl .
2. Regulamin: niniejszy Regulamin świadczenia przez Administratora za pośrednictwem
Serwisu usług drogą elektroniczną.
3. Usługa: każda z usług świadczona w Serwisu przez Administratora drogą elektroniczną na
podstawie niniejszego Regulaminu, w tym:
a) Newsletter – polegający na wysyłaniu na adres e-mail Użytkownika porad, artykułów i
innych informacji na temat przedmiotu działalności Serwisu;
b) Treść – teksty, grafiki, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do
Serwisu przez Administratora,
c) Komentarze – teksty, grafiki, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do
Serwisu Użytkowników, umieszczane pod daną Treścią,
d) Usługi reklamowe – usługi polegające na emisji produktów reklamowych na stronach
Serwisu w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe takie jak, boksy reklamowe, słowa
kluczowe (reklama kontekstowa),
e) Informacje handlowe – polegająca na udostępnieniu informacji, ofert i ogłoszeń o
działalności, usługach i produktach oferowanych przez Administratora lub jego partnerów
gospodarczych
4. Użytkownik: osoba korzystająca z Usług Serwisu na warunkach określonych w niniejszym
Regulaminie.
IV. WYMAGANIA TECHNICZNE
1. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika
oprogramowania do przeglądania sieci Internet oraz urządzeń spełniającego następujące
minimalne wymagania techniczne:
a) procesor: 900 MHz Intel Pentium III (a także jego odpowiednik lub nowsza wersja),
b) system operacyjny: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Linux (wszystkie
stabilne platformy),
c) pamięć: 256MB RAM lub większa,
d) rozdzielczość ekranu: 1024×768 lub wyższa,
e) głębia kolorów: 16 bit (high colour) lub wyższa,
f) dźwięk: karta dźwiękowa (odpowiednik Sound Blaster),
g) grafika: DirectX 9 zintegrowany chip wideo komaptybilny z 128 MB Ram (zalecana
oddzielna karta graficzna 64 MB kompatybilna z DirectX 9),
h) przeglądarki: Internet Explorer 6, Internet Explorer 7, Firefox 1.5 (Windows), Safari
2.0, Firefox 1.5 (Mac); Firefox 2.0 (Linux),
i) dodatki: Flash Player 8 lub wyższy,
j) obsługa cookies: włączone,
k) Javascript: włączone.

minimalne wymagania softwarowe oraz połączenie z siecią Internet, a dla zalogowanych
Użytkowników posiadanie aktywnego konta pocztowego.
2. Jeżeli korzystanie z Usług albo z niektórych funkcjonalności Serwisu, będzie wymagało
instalacji dodatkowego oprogramowania – Użytkownik zostanie o tym powiadomiony
stosownym komunikatem wyświetlanym na stronach Serwisu lub za pomocą poczty
elektronicznej.
3. Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na
odległość (koszty połączenia z siecią Internet) celem skorzystania z Usługi ponosi
Użytkownik.
4. W trakcie korzystania z Serwisu na Urządzeniu Użytkownika mogą zostać zainstalowane
pliki cookies. Szczegółowe informacje dotyczące polityki cookies zostały określone w
Polityce Prywatności – pod adresem URL:
http://polskaligaesportowa.pl/polityka-prywatnosci/

V. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
1. Świadczenie Usług następuje z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce
internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych
Serwisu.
2. Umowa o świadczenie Usługi wymagającej zarejestrowania Użytkownika w Serwisie
zostaje zawarta z chwilą wyrażenia zgody Użytkownika na treść Regulaminu podczas
procedury rejestracji.
3. Warunki założenia konta w Serwisie oraz dostępu do usług, o których mowa w ust. 3 –
zostaną podane na stronach Serwisu przeznaczonych dla takich usług.
4. W celu założenia konta w Serwisu Użytkownik musi posiadać indywidualne, aktywne
konto poczty elektronicznej (e-mail).
5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do
Serwisu i Administratora treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących
wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub innych mogących wywołać
zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych Administratora lub innych
użytkowników Serwisu.
VI. DOSTĘP DO USŁUG SERWISU
1. Administrator zapewni dostęp do Usług w czasie i na zasadach określonych Regulaminem,
przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem okresów obejmujących:
a) ograniczenia w dostępie do Internetu narzucone przez operatorów, z usług których
korzysta Użytkownik,
b) awarie będące skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które Administrator nie
ponosi odpowiedzialności (np. awarie serwerów, łączy internetowych, ataki hakerów),
c) przerwy w dostępie do Serwisu wynikające z potrzeby ulepszenia, dodawania usług
lub przeprowadzania napraw i konserwacji, – również następujące bez wcześniejszego
uprzedzania o tym Użytkownika.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu spowodowane okolicznościami, na które
Administrator nie ma wpływu mimo zachowania należytej staranności. W razie wystąpienia
takich okoliczności wykonanie Usługi zostanie zawieszone na czas ich trwania.
2. Administrator nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zawieszenia,
zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Użytkownika naruszającego Regulamin
będące podstawą do rozwiązania Umowy przez Administratora, w tym rozwiązania Umowy
bez wypowiedzenia.
3. Administrator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
a) szkody, w tym obejmujące utracone korzyści, poniesione w wyniku korzystania przez
Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
b) informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez
Użytkowników, w tym za treści umieszczone na Forum; w takim przypadku
odpowiedzialność Użytkownika wobec osób którym została wyrządzona szkoda
uregulowana jest na podstawie powszechnie obowiązujące przepisy prawa
c) utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych
(np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami
niezależnymi od Administratora (działanie osób trzecich),
d) szkody, w tym obejmujące utracone korzyści, powstałe na skutek braku ciągłości
świadczenia Usług, chyba że szkoda jest wynikiem umyślnego działania Administratora,
e) szkody będące następstwem okoliczności, za które Administrator nie ponosi
odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, działania
Użytkownika lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność itp.),
f) podanie przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji
lub logowaniu,
g) udostępnienie osobie trzeciej lub niezachowanie poufności co do brzemienia loginu i hasła
do konta Użytkownika.
VIII. USŁUGA NEWSLETTERA
1. Zarejestrowany Użytkownik Serwisu może wyrazić podczas procedury rejestracji zgodę na
otrzymywanie na adres poczty elektronicznej, informacji zawierających porady, artykuły oraz
powiadomienia związane z przedmiotem działalności Serwisu.
2. Rejestracja w usłudze Newsletter może być również dokonana w innych przypadkach niż
podane w pkt. 1 – poprzez zaznaczenie stosownego okienka (check-box) na stronach Serwisu
i podanie adresu email, na który ma być przesyłany newsletter.
3. Otrzymywanie newslettera jest bezpłatne, wysyłany jest on drogą elektroniczną w postaci
listu elektronicznego.
4. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z dalszego jego otrzymywania przesyłając
stosowane oświadczenia na adres email Administratora. Rezygnacja z usługi newsletter
możliwa jest również w każdym czasie po kliknięciu hiperlinku znajdującego się w treści
każdego listu elektronicznego zawierającego treść newslettera.

IX. ROZWIĄZYWANIE UMOWY
1. Administrator ma prawo rozwiązać bez wypowiedzenia umowę i zaprzestać świadczenia
Usługi w razie korzystania przez Użytkownika z Serwisu niezgodnie z warunkami
Regulaminu. Przed rozwiązaniem umowy Administrator wezwie Użytkownika do zaniechania
naruszeń, pod rygorem rozwiązania umowy.
2. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z przyczyn związanych z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Administratora na warunkach
określonych w przepisach prawa.
3. Administrator ma prawo zawiesić na czas określony lub nie określony albo usunąć konto
Użytkownika w następujących przypadkach:
a) naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu, a w szczególności:
udostępnienia loginu i hasła osobom nieuprawnionym, umieszczania w Serwisu przez
Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
b) wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem.

4. Oświadczenia woli w sprawach, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być
składane drogą elektroniczną – na adresy poczty elektronicznej stron, a w sprawach
reklamacji – również drogą pisemną – na adres Administratora.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika
i usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z
naruszenia Regulaminu.
X. TREŚCI I KOMENTARZE
1. Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania w Serwisie Komentarzy.
2. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać do Serwisu Komentarzy, za których
publikację w Serwisu otrzymał lub ma otrzymać wynagrodzenie od osób trzecich, w
szczególności materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym.
3. Użytkownik zobowiązuje się przekazywać do Serwisu jedynie takie Komentarze, z których
korzystanie jest zgodne z prawem i nie narusza dobrych obyczajów ani praw osób trzecich lub
Administratora, w szczególności ich praw autorskich lub dóbr osobistych
4. Administrator lub osoba przez niego upoważniona może usuwać Komentarze, jeżeli uzna,
że ich rozpowszechnianie w Internecie może być niezgodne z prawem, w tym może naruszać
prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste lub może być
sprzeczne z dobrymi obyczajami. Usunięcie Komentarzy nie wymaga uzasadnienia.
XI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA ADMINISTRATORA
1. Zasoby informacyjne i cała pozostała zawartość Serwisu, taka jak teksty, grafiki, logotypy,
przyciski, obrazki dostępne w Serwisu stanowią własność intelektualną Administratora
lub podmiotów, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy i są chronione
przez polskie oraz międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej,
w szczególności przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne
wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści
dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków
dozwolonego użytku wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Zarobkowe wykorzystywanie, a także nieodpłatne udostępnianie w sieci Internet treści
pochodzących z Serwisu wymaga pisemnej zgody Administratora.
4. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisu i wtórne jej
wykorzystywane w całości lub w jej części.
5. Każde naruszenie praw autorskich Administratora przez Użytkownika może spowodować
podjęcie kroków prawnych skutkujących odpowiedzialność cywilną i/lub karną, zgodnie z
postanowieniami przepisów prawa.
6. Korzystanie przez osoby trzecie w ramach dozwolonego prawem użytku z fragmentów
treści zamieszczonych w Serwisu, może odbywać się na podstawie przepisów prawa
autorskiego, pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła poprzez
podanie pełnego adresu WWW Serwisu oraz nazwy artykułu/publikacji.

XII. REKLAMA
1. Administrator może zamieszczać w Serwisie treści reklamowe zamówione przez osoby
trzecie lub dotyczące usług własnych Administratora.
2. Dane o ilości wejść na strony Serwisu oraz o osobach korzystających z Serwisu, do której
w celach statystycznych ma dostęp Administrator są gromadzone w sposób, który nie pozwala
odbiorcom takich danych – zidentyfikować indywidualnych użytkowników Serwisu.
3. Otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej przez Użytkownika o produktach
i usługach Administratora i osób trzecich następuje na warunkach określonych w treści
stosownego oświadczenia zawartego w formularzu rejestracyjnym.
4. Użytkownik akceptując treść niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na otrzymywanie
informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Administratora
oraz od podmiotów współpracujących. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z
usług świadczoych przez Administratora.
5. Użytkownik akceptując treść niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na używanie
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla
celów marketingu bezpośredniego przez Administratora oraz podmioty współpracujące.
Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez
Administratora.
XIII. REKLAMACJE
1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem Usługi przez
Administratora za pośrednictwem Serwisu.
2. Wszelkie reklamacje należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego
dostępnego na stronie głównej Serwisu w zakładce „Kontakt” lub pod adres poczty
elektronicznej:
info@polskaligaesportowa.com .
3. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wykonywania Usługi przez Administratora
niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
4. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko i adres
korespondencyjny) wraz z adresem e-mail oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
5. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia.
Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu. Jeśli reklamacja nie może zostać
rozpatrzona w terminie 14 dni, Administrator powiadamia Użytkownika za o przyczynach
opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
6. Korespondencja w sprawach reklamacyjnych odbywa się drogą elektroniczną, chyba że
Użytkownik będzie wymagał przesyłania korespondencji drogą pocztową.
XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien
powiadomić Administratora na piśmie (lub pocztą elektroniczną) o wypowiedzeniu umowy.
Po wypowiedzeniu umowy konto Użytkownika zostanie zamknięte, a dane osobowe

Użytkownika nie będą dalej przetwarzane w zakresie określonym w art. 19 ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Wszelkie spory pomiędzy Administratorem lub Użytkownikiem będą rozstrzygane przez
sąd powszechny właściwy dla Administratora.
3. Miejscem wykonania umów o świadczenie usług zawartych na postawie niniejszego
Regulaminu jest siedziba Administratora.